Hafatry ny Filoha – Jolay 2021

Fa isika, tena mino,
Fa momba antsika i Jesoa Tompo.
Azy ny asa fa tsy antsika
Isika, olona voafetra;
Izy kosa dia tsitoha.

Isika olona malemy,
Izy kosa dia mahery.
Isika olona mpanota,
Izy kosa Fahamasinana.

Isika olo-mety diso,
Izy kosa Fahendrena.
Koa ny hany anjarantsika.

Dia ny mankato ny baiko,
Izy miantoka ny sisa
Hahato ny fikasany.

Tsy takatsika hatrany akory
Ny fitondràny mahagaga
Itondrany ny Fiangonany;

Saingy dia matoky isika
Fa hendry Izy, tsara Izy
Ka izay rehetra ataony
Dia ataony am-pahendrena
Ao anaty fahatsarany.

Manaiky: izay no anjarantsika,
Dia mankato ny baiko omeny,
Fa efa mialoha antsika
Ny fahasoavany tsy lany
Lazain’ny teny fikasany
Fa ampy, tena ampy tsara
Hahavitana izay hatao!

VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO AMMI